بی شک خبر در گذشت رفیق اذر برای تمام انسانهای آزادیخواه، زنان و جنبش کمونیستی سخت است .

یاد او همیشه در خاطره ها زنده خواهد بود.

یادش گرامی

حسین بهادری