یادش گرامی، خاطره اش جاوید

مجله هفته درگذشت رفیق عزیز آذر که از یاران و دوستان و همرزمان قدیم و حال ما بود را به تمامی چپ ها و کمونیست های ایرانی و زنان مبارز و حزب کمونیست مارکسیست لنینیست ایران تسلیت عرض می کند.

رفیق آذر نمونه  برجسته مبارزه و شفافیت بود. رفیقی که یازده سال در برابر سرطان و بیش از سی سال در برابر ارتجاع اسلامی ایستاد، هرگزفراموشت نمیکنیم