آذر درخشان(مهری علی ملایری) مبارز کمونیست، فعال جنبش زنان بر علیه استبداد و امپریالیسم و از بنیان گذاران سازمان زنان 8 مارس( ایران - افغانستان) در روز شنبه 6 خرداد پس از سالها مبارزه در راه آزادی، استقلال، سوسیالیسم و کمونیسم و در جدالی طولانی با بیماری سرطان، در تبعید و در غربت، در شهر پاریس در گذشت.

ما با غم و اندوه، خود را در فقدان این رفیق مبارز با همه افراد خانواده، دوستان، آشنایان و رفقای وی در حزب کمونیست ایران( م- ل- م) همدرد میدانیم و امیدواریم که در آینده ده ها زن پیشرو، انقلابی و کمونیست جای چنین کادرهای مبارزی را پر کنند.

یادش گرامی باد

جمعی از مائوئیستهای ایران