دوستان آذر در واشنگتن

چگونه  می‌توان بر فراز تفاوت‌های عقیدتی‌ و گروهی جای خود را در دل همگان باز کرد؟ آذر با زندگی‌ و مهربانیش و تلاش خستگی‌ ناپذیرش در راه مبارزه با رژیم ج. اسلامی و در مرکز آن  دفاع از حقوق زنان نمونه یگانه‌ای را به من نشان میدهد.

عشق به زندگی‌ ، پرهیز از نامیدی و امید بخشیدن در دنیا سیاه کنونی ما، زندگی‌ آذر بود. به همین خاطر فقدان آذر، فقدان کوچکی نبود و نیست. دنیای ما به آذر‌های بیشتری نیاز دارد که در برا برا این همه تیرگی ، تبعیض مظهر مقاومت و مهربانی باشد.

از دست دادنش رو به همه کسانی‌ که به رهایی فکر میکنند تسلیت میگویم.

دوستان آذر در واشنگتن