نگاره ای که از طرف رفقای کمونیست انقلابی مکزیکی و عرب

در فیسبوک به خاطر همدردی و تسلیت با رفقای آذر درخشان در فیس بوک ساخته شد

میراث انقلابیت را ادامه می دهیم...

كلّ إنسان لا بدّ أن يموت ، إلاّ أنّ مغزى الموت بختلف . و قد قال أديب صيني قديم يدعى سي ما تشيان: " كلّ إنسان يموت ، لكن وقع موته قد يكون أثقل من جبل تيشان و قد يكون أخفّ من الريش". فإذا مات الإنسان من أجل مصلحة الشعب كان وقع موته أثقل من جبل تايشان ، أمّا إذا سعى فى خدمة الفاشست أو مات لمصلحة الذين يستغلون الشعب و يضطهدونه فإن وقع موته أخفّ من الريش . " (ماو تسى تونغ - لنخدم الشعب- * سبتمبر - أيلول 1944)

 

<<مرگ انسان حتمی است، ولی همه ی مرگ ها دارای ارزش مساوی نیستند. نویسنده ی باستانی چین سی ما چیان می نویسد: "همه کس میمیرد، ولی مرگ یکی ممکن است سنگینتر از کوه تای و مرگ دیگری سبگتر از پر قو باشد." مرگ به خاطر منافع خلق سنگینتر از کوه تای است، ولی خدمت به فاشیستها و مرگ به خاطر منافع استثمارگران و ستمگران سنگینتر از پر قو است>> (مائو تسه دون- آثار منتخب جلد سوم. مقاله "به خلق خدمت کنید!" 8 سپتامبر 1944)