با اندوهی فراوان  از در گذشت رفیق آذر درخشان با تاسف و تالم اطلاع   یافتیم که بسیار تأثر  انگیز است .

 صمیمانه  تاسف خود را به خانواده  محترم  آذر، رفقا و دوستان شان ابراز نموده  و خود را در غم و انده فقدان این زن شجاع سهیم میدانیم .

یاد و خاطره اش گرامی باد .

زنان  افغان ۸ مارچ نروژ