با آذر درخشان از نزدیک آشنا نبودم اما با مسیر فکری وی و نگاهش به مسائل اجتمایی بسیار آشنا و اگر چه دیدگاه های کنونی من در زمنیه تحقق برابری جنسیتی ، عدالت اجتمایی و نقش جنبشهای نوین اجتمایی با دیدگاه های آذر زاویه داشت ، اما احترام عمیقی برای وی قائل بودم و کار هایش را دنبال میکردم . در این دوران که جنبش های اجتمایی و مبارزه در برابر چالش های عدیده و توهم های رنگارنگ و کنترل صاحبان قدرت میباشد ، انسان هایی که که همچنان به اصالت مبارزه برای جامعه ای که از طراوت عدالت، حقوق انسانی و برابری برخوردار باشد، با تکیه بر ایمان گام برمیدارند ، نگاهشان برای تغیر به قدرت مردمی میباشد و از شفافیت و عشق برخورداند، بسیار با ارزش میباشد. آذر در راهش صادق و پویا بود و دلش نه تنها برای زنان و مردان ستم دیده سرزمین خود میتپد بلکه جهان وطن بود. رفتن نا به هنگام وی دلم را به دارد آورد و به غم نشاند.

یادش زنده و پایدار بماند .

الهه امانی