رفیق "آذر درخشان" چشم از جهان فروبست!

 

رفیق آذر درخشان "مهری علی ملایری" از فعالین کمونیست و فعال جنبش زنان در روز 26 ماه مه پس از نبردی طولانی با بیماری سرطان در پاریس چشم از جهان فرو بست.

 

آذر درخشان از کادرهای حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست) و از بنیانگذاران و فعالین سازمان زنان 8 مارس (ایران - افغانستان) و نویسنده کتاب «زنان سال صفر» بود.

 

فعالین اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور در گذشت این رفیق مبارز را به همه مبارزان و فعالان جنبش کمونیستی و زنان و نیز رفقای حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست- مائوئیست) تسلیت می گوید.

 

هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق             ثبت است بر جریده عالم دوام ما

 

اتحاد چپ ایرانیان در خارج از کشور

 

iranleftalliance@gmail.com

etehadchaptv@gmail.com