در سی امین سالگرد تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

  در سی امین سالگرد تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

 به راهپیمایی وسیع کارزار زنان در 8 مارس 2009 بپیوندید!

 

 

 

زنان و مردان آزادیخواه!

اگر دستیابی به  دنیایی برابر و آزاد  برای همه انسانها از اهداف شما میباشد، اگر برابری زن و مرد و دنیای عاری از تبعیض و نابرابری افق شماست و علیه ستم جنسی و در راستای لغو کلیه قوانین ضد زن و  مجازاتهای اسلامی علیه زنان مبارزه می کنید و رسیدن به آزادی و برابری را در گرو حرکت توده های وسیع و آزاردیده می بینید، در روز 8 مارس 2009 با کارزار زنان همراهی و در این روز هم با ما باشید. به صف کارزار زنان و صف خودتان بپیوندید!

 

Samling vid Kulturtorget kl. 12.00 Avmarsch kl.13.00 via Hamngatan - Kungsträdgårdsgatan - StrömbronSlottskajen

  Till mynttorget där sammankomsten avslutas kl. 16.00                  

 

 

 

زنان و مردان آزادیخواه!

در روز 8 مارس روز جهانی زن صدای اعتراض خود را علیه نظام نابرابر سرمایه داری و کلیه عرصه های ستم کشی بر زنان درهم آمیزیم و با صدایی رساتر و عزمی راسخ تر رهایی خود را نزدیکتر کنیم.

برای استقبال از 8 مارس روز جهانی زن ما کارزار زنان شما را به شرکت در جشنی که به این مناسبت ترتیب داده شده است دعوت می نماییم.  جشن برگزاری 8 مارس در روز 7 مارس 2009 در شیستا تریف واقع در شیستا سنتروم از ساعت 18.00 تا ساعت 24.00 ادامه دارد.

 

Kista Träff via Kista Centrum                         (+46(-761 223 603       (+46) -737 286 893

 

 

                              

کارزار مبارزه برای لغو کلیه قوانین ضد زن و مجازات های اسلامی علیه زنان

کمیته برگزاری کارزار زنان 2009

(+46(-761 223 603       (+46) -737 286 893