در صدمین سالگرد روز جهانی زن

 

در صدمین سالگرد روز جهانی زن

سرنگونی جمهوری اسلامی اولین گام در رهائی زنان در ایران است!

امسال صد سال است که 8مارس روز جهانی زن، در شکل بین المللی برگزار میشود، زنان جهان در اعتراض به‌ شرایط نابرابر به‌ خیابانها میآیند و نارضایتی خود را به‌ آنچه‌ بر آنان میرود فریاد میزنند. صدای مبارزات زنان جهان کل نظام مردسالار سرمایه داری را به لرزه در آورده است ، چرا که می دانند آگاهی و متشکل شدن زنان خطر عظیمی را برای نظامشان در بر خواهد داشت.

ما زنان با حفظ دستاوردها، پیش رویهای خود را چه در عرصه پراتیک و چه در عرصه تئوریک باید ارج گذاشته ولی میدانیم هنوز زنان در سطح جهان با ستم جنسی با اشکال گوناگون مواجهند. خشونت سازمان یافته‌ دولتی ، خشونت خانگی، جنگ تمام عیار بورژوازی است علیه‌ زنان برای وادار کردن زنان به‌ اطاعت از نرمها و مهار پتانسیل انقلابی و اعتراضی آنان. ازمعامله‌ با جسم زن چون کالا و نابرابری در دستمزدها گرفته‌ تا وضع قوانین زن ستیز وحاکم کردن فرهنگ مردسالار بر جوامع و دخالت دین در دولت گرفته‌ تا تجاوز در زندانها و جنگها، همچنان فشار کار خانگی بر زنان و نداشتن هیچ نوع بیمه‌ بیکاری و بازنشستگی از مظاهر بارز جنس دوم بودن زن در قرن 21 است.

امسال بحران سرمایه‌داری جهانی، موج عظیمی از معترضان به‌ این سیستم را از زن و مرد به‌ عرصه‌ مبارزه‌ کشانده‌ است. استبداد، قوانین تبعیض آمیز، دیکتاتوری، بیکاری و فقر روزافزون از طرفی، خواست داشتن زندگی شایسته‌ انسان و سطح بالای توقعات که‌ بخصوص جوانان امروز( مثل کار، آزادی، برابری، حق انتخاب پوشش و...) دارند، در همه‌ دنیا از جمله‌ خاورمیانه‌ و شمال افریقا موج وسیعی بپا کرده‌ است که‌ روز به‌ روزکشورهای بیشتری را در بر میگیرد. برخی این اعتراضات را شورش گرسنگان مینامند، اما این توده‌ها فقط گرسنه‌ نیستند، بلکه‌ آگاه‌ شده‌اند که‌ دیگر حاضر نیستند تن به اسارت و بندگی دهند و باید با اتحاد و پشتیبانی از مطالبات اقشار زحمتکش جوامع بپا خیزند و نه‌ بگویند به‌ این ساختار ستم و استثمار که کل جامعه را در بند کرده و زنان در این جوامع جز فرودست ترین اقشار جامعه هستند . فرهنگ مر‌دسالار و دین و سرمایه‌ کارد را به‌ استخوانشان رسانده‌ است.

مبارزات مردم و بخصوص حضور پر رنگ زنان درتونس و مصر چهره خاورمیانه و جهان را تغییر داده است. و ادامه ی این مبارزات می تواند کلیه معادلات را در سطح جهانی بهم بریزد. زنان مصر بخاطر وجود زنانی چون نوال السعداوی و در تونس بدلیل وجود فعالین سکولار، به‌ علل فرودستی خود آگاهند. در مصر و تونس وجود زنانی سکولار و آگاه که چه بطور فردی مبارزه می کنند و چه در تشکل های زنان فعال هستند در مبارزات اخیر سهم بزرگی را بر عهده دارند. زنان در تونس اعلام کرده اند که حکومت دینی نمی خواهند به‌ ساختار مردانه‌ و مردسالارانه‌ای که‌ برای تدوین قانون اساسی پیشنهاد شده‌ است اعتراض کردند. یکی از شاخص ها ی مهم برای تشخیص اینکه مبارزات مردم به کدام سو می رود، مسئله زنان و طرح مطالبات زنان است.

ما زنان ایرانی حاصل بردگی زنان را از زمان بر روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی که دولتهای سرمایه داری امپریالیسیتی پشتیبان و حامی اشان بوده اند دیده ایم و پیام ما به کل نیروهای مترقی و آزادیخواه جهان این است که اجازه ندهند دین در دولت در کشورهائی که امروزه با مبارزاتشان چهره خاورمیانه را تغییر داده اند ، سرنوشت میلیونها زن را چون ایران رقم بزند.نگذاریم سرمایه‌ جهانی آلترناتیو خود را در این کشورها جایگزین آلترناتیو مردمی کنند. اراده‌ توده‌های بپاخاسته‌، اجازه‌ دخالت امپریالیستها رادر امور داخلیشان ندهد و دارودسته های فوندمنتالیست ها این نیروهای متعلق به عصر حجر را از صفوف این جنبش بیرون کنند.

ما زنان در ایران هنگام سرنگونی رژیم قبلی با خواستها و مطالبات فرموله‌ بمیدان نیامدیم و در جنبش همگانی خواسته‌هایمان استحاله‌ شد، متشکل نبودیم ،نه‌ خود ما و نه‌ نیروهای مترقی متوجه‌ نبودیم که‌ تنها سرنگونی کافی نیست و به‌ رفتن شاه‌ اکتفا کردیم. پس از رفتن شاه هم موضوع مطالبات زنان نه تنها در دستور کار قرار نگرفت، بلکه موقعیت زنان در کل جامعه به عقب رفت و زنان اولین قربانیان رژیم جمهوری اسلامی بودند که پس از شاه به قدرت رسیدند. نتیجه آن 32 سال سرکوب وحشیانه زنان ایران بود. زنان منطقه‌ باید متوجه‌ باشند و اشتباه‌ و تجربه‌ منفی زنان ایران را تکرار نکنند. در 32 سال گذشته ما زنان درایران بر علیه حجاب اجباری، جدائی دین از دولت و کلیه قوانین نا برابر و مجازات های اسلامی مبارزه کرده ایم و مبارزاتمان تا سرنگونی جمهوری اسلامی عامل فرودستی ما بعنوان اولین قدم در راه رهائی امان ادامه خواهیم داد.

نگذاریم که امپریالیستها و مرتجعین منطقه خاورمیانه یک بار دیگر سوار بر این جنبش ها شوند و آلترناتیوهای ارتجاعی و زن ستیز خود را تحت نام "تغییر" بر مردم این منطقه تحمیل کنند.

ما زنان در ایران پس از سرنگونی کل حاکمیت جمهوری زن ستیز اسلامی، با اتحاد با سایر جنبش های رادیکال مصمم هستیم نظامی را بسر کار آوریم که رهائی زنان در سرلوحه کارشان قرار گیرد، نظامی که ستم و استثمار را از جامعه ریشه کن کند.

روز جهانی زن را به همه زنان و همه انسانهای آزادیخواه که برای برابری زنان مبارزه می کنند تبریک می گوئیم.

 

کارزار مبارزه برای لغو کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی عليه زنا ن در ایران

8/03/2011

www.karzar-zanan.com

karzar2005@yahoo.com