ضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین

https://telegra.ph/file/0313005d9ad3853bea764.jpgضرب و شتم گلرخ ابراهیمی ایرایی و زهرا صفایی در زندان قرچک ورامین

 November 05, 2020

آبان 99

گلرخ ایرایی و زهرا صفایی

خبرهای رسیده از زندان قرچک ورامین حاکی از حمله یک زن اجیر شده به زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی و زهرا صفایی است.

 یک منبع مطلع گفت: «یکی از زنان اجیر شده در زندان قرچک ورامین توسط رئیس زندان، دوشنبه شب در حالی که رفت و آمد سایر زندانیان بشدت محدود و کنترل شده است، با آزادی کامل به بندی که زندانیان سیاسی در آن هستند حمله ور شده و پس از فحاشی مشمئزکننده و تهدید آنها به قتل، اقدام به درگیری با زندانیان سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و زهرا صفایی کرد که با دخالت سایر زندانیان این درگیری خاتمه پیدا نمود».

 شایان ذکر است طی دوماه اخیر در موارد متعددی زنان اجیر شده توسط رئيس زندان قرچک ورامین اقدام به حمله و اذیت و آزار و تهدید به مرگ زنان زندانیان سیاسی کرده اند.

در آخرین مورد در هفته اول آبان ۹۹ رییس بند زنان زندان قرچک ورامین به نام میرزایی و عسگری رییس کارگاه از ۱۳ تن از زندانیان عادی زندان قرچک ورامین نامه ای علیه زندانیان سیاسی و به طور خاص زهرا صفایی گرفتند. در این نامه نوشته شده که زندانیان سیاسی و بطور ویژه‌ زهرا صفایی در مراجعه به کارگاه علیه نظام تبلیغ و صحبتهای سیاسی می کنند. رییس زندان با استناد به این نامه از رفت و آمد زندانیان سیاسی به کارگاه زندان جلوگیری کرده و در را به روی آنان بسته است.

 

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

# زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

 # نه_به_سرکوب_فعالین

# مبارزه_ادامه_دارد

@hashtemars