گزارشی از برنامه فعالین کارزار زنان / زمان مسعودی

گزارشی از برنامه فعالین کارزار زنان

28 سپتامبر در شهر هامبورگ- آلمان

زمان مسعودی

به دعوت فعالین کارزار زنان شهر هامبور گ، آذر درخشان گفتگویی را با علاقمندان جنبش زنان به در خصوص کارزار زنان و اهداف آن اختصاص داد.

در این جلسه ابتدا آذر درخشان به رابطه جنبش زنان در داخل و خارج کشور پرداخت و از این منظر به اهداف  فعالین کارزار زنان و فعالیت های آنان پرداخت. وی به اهمیت شعار لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی پرداخت و تاکید کرد که  مسئله این نیست که برخی از گرایشات درون جنبش زنان به مسئله قوانین توجه دارند و برخی ندارند، بلکه تفاوتها هنگامی آغاز می شود که گرایشات فکری درون جنبش زنان درک خود از مسئله زنان، جایگاه آن در زندگی روزمره زنان و هم چنین راهکارهای مقابله با قوانین نابرابر را ارائه می کنند.   وی در این مورد به درک فعالین چپ و انقلابی زنان و هم چنین  کسانی چون مهرانگیز کار و یا شیرین عبادی از  قوانین ضد زن پرداخت. او تاکید کرد که  که تا کنون نیروهای اصلاح طلب درون جنبش زنان حجم زیادی از فعالیت عملی و نظری خود را به مسئله قوانین اختصاص داده اند، اما تین زنان بدلایل گوناگون از جمله محدود کردن مبارزات زنان به چارچوب نظام جمهوری اسلامی، قادر نشده اند تحلیلی علمی و عمیق از کارکرد قوانین را بدست دهند.

آذر درخشان به رابطه عمیق شعار "لغو کلیه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان" و برچیدن نظام جمهوری اسلامی بمثابه یک نظام ایدئولوژیک، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پرداخت و تاکید کرد که جنبش انقلابی و رادیکال زنان فقط  در پی سرنگونی هیئت حاکمه جمهوری اسلامی نیست، بلکه با تعیین شعارهای تاکتیکی و استراتزیکی ناظر بر موقعیت جنبش زنان، در پی برچیدن نظامی است که بر پایه نابرابری و سرکوب زنان شکل گرفته است و از این زاویه است که با تعمیق مطالبات خود اجازه نخواهد داد بازیچه جنگ درون نیروهای ارتجاعی و واپسگرا  (بطور خاص دولت بوش و جمهوری اسلامی) شود، بلکه می خواهد ثمره مبارزات خود را با تحقق نظامی عاری از هرگونه ستم و استثمار جنیستی از آن خود کند. 

آذر درخشان در پایان صحبت خود تاکید کرد که در مرکز تحولات جامعه ایران مسئله زنان قرار دارد. هر نیروی اجتماعی و هر فرد آزادیخواه و مترقی نمی تواند این مسئله را نادیده بگیرد، به همین جهت امروز هر گام جهت سرنگونی رژیم اسلامی و تحقق جامعه ای آزاد و دمکراتیک ئر گرو تقویت و حمایت جنبش رادیکال و انقلابی زنان است جنبشی که کمترین خواسته اش لغو کلیه قوانین نابرابر و جدای دین از دولت و برچیدن نظام دینی است.

در پایان صحبت های آذر حضار به طرح سئوال و اظهار نظر پرداختند. یکی از سئوالات این جلسه در مورد تداوم نظام مردسالاری در کشورهای غربی بود و اینکه آیا افق برابری زنان در کارزار زنان، تحقق جامعه ای مشابه کشور های غربی است؟ هم چنین در این جلسه به اهمیت کار آگاهگرانه در میان مردان پرداخته شد و یکی از حضار تاکید کرد که مسئله ستم بر زن، مسئله ای فقط مربوط به رژیم جمهوری اسلامی و یا نیروهای مذهبی نیست، بلکه مردان در تشکلات و سازمان های چپ و مترقی نیز بشدت آلوده به فرهنگ و بینش مردسالارانه هستند و این مسئله نقش مهمی در تضعیف مبازات زنان دارد چرا که به طرق مختلف از رها کردن انرژی زنان برای شکل گیری جنبش رادیکل و مستقل زنان ممانعت می کنند و بسیاری مواقع سخنگویان این مردان،  زنان درون احزاب هستند.

یکی از حضار با اعتراض به سخنران گفت که نباید اسلام و یا مذهب را آماج مبارزه زنان قرار دهد چرا که مذهب علیه زنان نیست بلکه این رژیم جمهوری اسلامی است که از مذهب و اسلام بعنوان ابزاری جهت سرکوب زنان استفاده می کند.

جلسه با تاکید بر تدارک برای برگزاری هرچه گسترده تر روز زن به پایان رسید و اینکه هر فعال و علاقمند جنبش زنان نه فقط باید خود را برای چنین فعالیتی بسیج و آماده کند، بلکه وظیفه بسیج آشنایان و دوستان را نیز بر عهده دارد.

3 اکتبر 2007