گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان در هلند 8 مارس 2006

گزارش تصویری از راهپیمایی کارزار زنان در هلند 8 مارس 2006

DSC00001.JPG

DSC00062.JPG

DSC00016.JPG

DSC00086.JPG

DSC00093.JPG

DSC00111.JPG

DSC00131.JPG

DSC00171.JPG

DSC00205.JPG

DSC00257.JPG

DSC00307.JPG

DSC00323.JPG

DSC00329.JPG

DSC00374.JPG

DSC00420.JPG

DSC00439.JPG

DSC00442.JPG

DSC00486.JPG

  گزارش از فعالین سازمان زنان هشت مارس و کارزار زنان 10 مارس 2006