به مناسبت 25 نوامبر روز مبارزه با خشونت بر زنان

زنجیره به هم پیوسته مبارزه و مقاومت زنان در سراسر جهان

خشونت سازمان یافته بر زنان را در هم خواهد شکست!

مبارزه زنان در ایران علیه حجاب اجباری، مبارزه زنان در هند علیه قیود اسارت بار اجتماعی بر زنان ، مبارزه زنان در آمریکا، لهستان، برزیل علیه ممنوعیت حق سقط جنین، مبارزه زنان در پاکستان علیه قتل ناموسی، مبارزه زنان در انگستان علیه ضرب و شتم، مبارزه زنان در کنگو علیه آزار جنسی، مبارزه زنان در شیلی، بولیوی، مکزیک، آرژانتین علیه تجاوز بر زنان، مبارزه زنان در ترکیه علیه ازدواج اجباری و...زنجیره به هم پیوسته ای از مبارزه و مقاومت زنان به وسعت جهان علیه خشونت سازمان یافته بر زنان که ریشه در سیستم سرمایه‌داری امپریالیستی حاکم بر جهان دارد را نشان میدهد.

40 سال پیش اولین حمله رژیم تازه به قدرت رسیده  در ایران با حمله به زنان با اجباری کردن حجاب آغاز شد. این رژیم تئوکراتیک با اجباری کردن حجاب و تصویب  انواع و اقسام قوانین خشونت آمیز مبتنی بر شریعت اسلامی  علیه زنان، اعلام کرد که می خواهد در نظام اش زنان را به موجوداتی مطیع و فرمانبردار بدل کند. زنانی خاموش و بی صدا. اما در مقابل،  زنان در برابر حجاب اجباری و سایر عرصه های خشونت ساکت ننشستند. 40 سال پیش ده ها هزار زن به مدت شش روز علیه حجاب اجباری به خیابان ها ریختند و یک صدا اعلام کردند که تن به یک رژیم سر تا پا زن ستیز نخواهند  داد. از آن روز تا کنون، زنان با مبارزه و مقاومت خود که در مرکز آن مبارزه علیه حجاب اجباری قرار داشته است در برابر رژیم ایستاده گی کرده اند.

آن چه زمینه ساز شکل تعرضی مبارزات زنان علیه حجاب اجباری  و لغو آن در اماکن عمومی در سال های اخیر شده است،  خشونت و سرکوب وحشیانه ای است که به مدت 40 سال بر زنان تحمیل شده واکنون خشم و نفرت زنان به گونه ای دهان باز کرده است که می توان بازتاب آن را درشرکت و نقش فعال آنان در هر مبارزه و جنبشی، دید.

 درعین‌حال این حقیقت را هم باید در نظر داشت که بخش بزرگی از ریاضت‌کشی اقتصادی بر زنان تحمیل می‌شود. ستم جنسیتی بر گرده‌ی زنان خصوصاً زنان کارگر و زحمتکش قرار دارد. این‌ها عوامل اصلی هستند که باعث شده اند زنان مصمم‌تر از هر زمان دیگری درصحنه‌ی مبارزاتی جامعه نقش بگیرند و از دادن هزینه ابایی نداشته باشند.

تضادها و کارکرد نظام ستمگرانه و استثماری جمهوری اسلامی  که هر روز عمق بیشتری می یابد، به تنفر و انزجار مردم بیش از پیش پا داده است.  فقرو فلاکتی که دامن اکثریت مردم را  گرفته است از حد تصور خارج شده است. فشار حاصل از تحریم های وحشیانه امپریالیست های آمریکایی بر گرده مردمی قرار دارد که به نان شب خود محتاج اند. مردم در نتیجه این اوضاع به خشم آمده اند و این خشم را در مبارزات کارگران، مال باختگان، کشاورزان، ملل تحت ستم، دانشجویان، دست فروشان، زنان و.... می توان به عریان ترین شکل دید. بازداشت و زندان، شکنجه و اعتراف گیری های نمایشی، تهدید و ارعاب دیگر کار ساز نیست و مبارزه به اشکال گوناگون ادامه دارد.

در اوضاع کنونی امپریالیسم آمریکا که کماکان تلاش دارد نظم نوین جهانی خود را شکل دهد، سیاست ها ی خود را در خاورمیانه که یکی از اصلی ترین نقاط تمرکز تضادهای جهان است، تمرکز داده است. به همین دلیل می خواهد موقعیت و تکلیف ایران و تغییر در توازن قوا در منطقه را به نفع استراتژی و منافع خود، یک سره کند. زیر فشار قرار دادن رژیم جمهوری اسلامی، پیش برد تحریم ها و تهدید نظامی و.... دراین راستا قرار دارند. اوضاع بحرانی در ایران و در کل خاورمیانه به موضوع تهدید و احتمال جنگ با ایران معنای مشخص تری را داده است. اما هم زمان فاشیست های حاکم بر آمریکا تلاش دارند از نبود آلترناتیو انقلابی در ایران بیشترین استفاده را کرده و ازطریق دارو دسته های وابسته به خود هم چون مجاهدین خلق، سلطنت طلب ها وافراد و عناصر خود فروخته در برابر جنبش های اعتراضی در ایران این تفکر را پیش گذارند که با تکیه به آمریکا،  مردم می توانند از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند! بی دلیل نیست که سردمداران فاشیست حاکم بر آمریکا از مبارزه زنان به خصوص مبارزه علیه حجاب اجباری "دفاع" می کنند. هدف این است که بتوانند با اتکا به دست نشانده گان خود مسیر مبارزات زنان را در جهت اهداف به غایت زن ستیزانه خود سازماندهی کنند.

بی شک ادامه تحریم ها ی وحشیانه و به وقوع پیوستن هر شکلی ازدخالت نظامی توسط رژیم فاشیستی ترامپ در ایران، فجایعی به وجود می آورد که اولین قربانیان آن زنان و کودکان خواهند بود. در نتیجه در شرایط حساس و خطیر کنونی، لازم و حیاتی است همه اقشار و طبقات محروم و ستمدیده در مبارزات شان مرزبندی دقیق با کلیه امپریالیست ها، خصوصا امپریالیسم آمریکا و محکوم کردن هر نوع دخالت در ایران را پیش گذارند و این چنین به پیشروی وجهش های لازم جنبش رادیکال زنان و همه جنبش های مبارزاتی در جهت سرنگونی انقلابی رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی یاری رسانند.

 

کارزار مبارزه با خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

25 نوامبر 2019

www.kaarzaar.org/ karzar.zanan.2016@gmail.com/

https://facebook.com/kaarzaar /  https:/instagram.com/kaarzaar/https://t.me/kaarzaar