فراخوان دعوت به آکسیون 7 سپتامبر 2019 در میدان دام آمستردام هلند

فراخوان دعوت به آکسیون 7 سپتامبر 2019 در میدان دام آمستردام هلند

به مناسبت گرامی داشت سی یک امین سالگرد زندانیان سیاسی قتل عام شده دهه شصت

m8_8سی و یک سال پیش رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی برای تثبیت موقعیت خود، دست به سرکوب و قلع و قمع نیروهای آزادیخواه، مبارز، انقلابی و کمونیست زد.

قصد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در دهه 60 و تابستان خونین 67 ازکشتار وحشیانه دانشجویان، زنان، فعالین ملیت های تحت ستم، هنرمندان، فعالین کارگری، اعضا و هواداران احزاب و سازمان ها، خصوصا رهبران انقلابی که از دل مبارزات مردم علیه رژیم ارتجاعی شاه بیرون آمده بودند و نقش مهمی در ترسیم راه و نقشه برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در سر داشتند، محروم کردن مردم و جنبش های گوناگون از رهبران شان بود.

اگر در دهه 60 رژیم  با کشتار نسلی مبارز و انقلابی خود را تثبیت کرد، امروز با زندانی کردن فعالین کارگری، زنان، محیط زیست، اقلیت های تحت ستم، دانشجویان، معلمان، پرستاران و..... می خواهد مشروعیت از دست رفته خود را باز گرداند. در شرایطی که رژیم در موقعیت بود و نبودش به سر می برد، مصمم است که با سرکوبگری وحشیانه، از یک طرف در بین توده ها هراس ایجاد کند و از طرف دیگر به امپریالیست ها نشان دهد که هنوز می تواند با سرکوب عریان، جامعه را تحت کنترل خود نگاه دارد. رژیم قصد دارد با سرکوب و زندانی کردن فعالین جنبش های گوناگون از گسترش این جنبش ها، تعمیق آگاهی انقلابی و خواسته های شان جلوگیری کند تا بتواند نظام لرزان خود را از سرنگونی نجات دهد.

طرح خواست "آزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی" در همه مبارزات و جنبش ها، با پیش گذاشتن شعار"نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم" است که می تواند مرز روشنی را با همه دارو دسته های ارتجاعی در قدرت، فرصت طلبان رانده شده از قدرت و جریانات طرفدار امپریالیست ها  بکشد. چرا که عملی کردن خواست محاکمه عاملین و آمرین جنایتکار کشتار دهه ی 60 و تابستان 67 و هم چنین آزادی کلیه زندانیان سیاسی، ربط مستقیم به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جامعه نوین و انقلابی دارد. جامعه ای که در آن هیچ کس به خاطر داشتن عقاید مخالف، زندانی، شکنجه  و اعدام نمی شود.

روز شنبه 7 سپتامبر مراسمی در گرامیداشت یاد رفقای به خونین خفته دهه 60 و تابستان 1367 از طرف «کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در ایران» - هلند که متشکل از چند سازمان و جمعی از فعالین مستقل سیاسی چپ و کمونیست و سازمان زنان هشت مارس (ایران - افغانستان)- هلند یکی از اعضای  آن می باشد برگزار خواهند کرد.

زنان و مردان آزادی خواه و انقلابی در این آکسیون با ما همراه شوید: تا ضمن گرامی داشت یاد عزیزان به خون خفته؛ صدای تمام زندانیان سیاسی در بند و اعتراضات به حق مردم ایران، بر علیه نظام  ضد بشری و ضد زن رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی باشیم!

سرنگون باد رژیم جنایت کار و ضدزن جمهوری اسلامی                                                       

زمان شنبه 7 سپتامبر 2019

از ساعت 14:00 تا 16:00

مکان: میدان دام آمستردام

سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان)

کارزار مبارزه علیه خشونت دولتی، اجتماعی و خانگی بر زنان در ایران

سپتامبر ۲۰۱۹

www.8mars.com/ 8marchnl@gmail.com

www.youtube.com/8marsorg /  www.facebook.com/8marsorg// https://t.me/eightmars

www.kaarzaar.org  /  karzar.zanan.2016@gmail.com