پیام کارزار زنان

مقابل سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل

ارائه توسط لیلا پرنیان

ما زنان کارزار، ادامه ‌دهنده ‌گان جنبش نوین زنانی هستیم که 40 سال پیش با شورش زنان علیه حجاب اجباریِ شما زن‌ستیزانِ تازه به قدرت رسیده، پی‌ریزی شد.

ما صدای میلیون‌ها زنی هستیم که پس از 40 سال به‌نظام زن‌ستیز شما تن ندادند.

ما صدای میلیون‌ها زن منزجر از حجاب اجباری، این پرچم ایدئولوژیک ـ سیاسی شما مرتجعین اسلامی هستیم.

ما صدای حق‌طلبانه‌ی کارگران، زحمتکشان و همه‌ی اقشار و طبقات ستم‌دیده‌ای هستیم که با مبارزات‌شان، خواب را از چشم شما مرتجعین ربوده‌اند.

ما صدای دادخواهی هزاران هزار خانواده‌‌ی زندانیان سیاسی هستیم که شما قداره‌بندان مرتجع اسلامی، عزیزان‌شان را به خاطر مبارزه جهت سرنگونی شما مرتجعین در خدمت به ایجاد جامعه‌ی نوین انقلابی، به جوخه‌های اعدام سپردید.

ما صدای فعالین کارگری، معلمان، دانشجویان، فعالین محیط‌زیست، زنان و همه‌ی فعالینی هستیم که به خاطر مبارزه برای کسب خواسته‌های‌شان در زندان‌های قرون‌وسطایی شما متحجرین اسلامی قرار دارند.

ما صدای مردمی هستیم که در مبارزات‌شان از دی‌ماه سال 96 اعلام کردند که از ادغام دین و دولت متنفرند.

ما صدای مردم ستمدیده‌ای هستیم که با شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا» خط بطلان بر کلیت نظام استثمارگرانه، ستمگرانه و فرسوده‌ی شما کشیدند.

زنان با 40 سال مبارزه و مقاومت در برابر حجاب اجباری، قوانین خشونت‌آمیز و ضد زن شما که مبتنی بر شریعت اسلامی‌تان است، نشان دادند که مصمم‌اند در صف مقدم برای سرنگونی شما مرتجعین بنیادگرای اسلامی قرار گیرند.

زنان خیابان انقلاب بر بستر شرایط عینی که در نتیجه‌ی مبارزات اقشار تحتانی جامعه در دی‌ماه 96 آغاز گشته با برداشتن حجاب اجباری، مبارزه و مقاومت 40 ساله‌ی زنان علیه یکی از اصلی‌ترین سلسله اعصاب ساختاری شما زن‌ستیزان را تبدیل به مبارزه‌ای تعرضی و سازش‌ناپذیر کردند و این‌گونه بر نظریه‌های رفرمیستی و لیبرالی جنبش زنان ـ کسانی که سالیان سال در پی سازش دادن منافع آشتی‌ناپذیر زنان با شما مرتجعین بوده و هستند و یا کسانی که با اتکا بر امپریالیست‌های مردسالار آمریکایی و شرکا در پی کسب خرده‌ریزی برای خود و طبقه‌ی ارتجاعی‌شان هستند ـ خط بطلان کشیدند.

40 سال پیش، زمانی که شما مرتجعین ضد زن به قدرت رسیدید اولین حمله‌ی خود را به زنان با اجباری کردن حجاب آغاز کردید. چراکه حجاب اجباری پرچم و نماد رژیم تئوکراتیک شما متحجرین اسلامی است. شما زن‌ستیزان با اجباری کردن حجاب اعلام کردید که یکی از پایه‌های نظام ستمگرانه‌تان ایجاد مناسبات نابرابر بین زن و مرد است و تلاش کردید قدرت و کنترل مردان بر زنان را از طریق قوانین، سنت، ایدئولوژی و فرهنگ پدر/مردسالارانه‌تان در فکر مردان و زنان جامعه نهادینه کنید. شما مرتجعین با اجباری کردن حجاب اعلام کردید که رژیم‌تان بر پایه‌ی سرکوب، تبعیض و تشدید خشونت علیه زنان استوار است.

اما 40 سال پیش در برابر فرمان واپس‌گرای شما مرتجعین در اجباری کردن حجاب، این زنان بودند که در برابرتان ایستاده‌گی کردند. این هزاران هزار زن مبارز، آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی و کمونیست بودند که صدای پای استبداد دینی شما را شنیدید و خیزشی را آغاز کردند که امروزه به نقطه‌ای رسیده که هر روز بر شمار زنان شورشگر می‌افزاید، زنان شورش‌گری که دیگر آزادی پوشش را مطالبه نمی‌کنند، بلکه آن را به دست توانای خود در سطح جامعه عملی می‌کنند. خشم و نفرت زنان در مقابله با حجاب اجباری در 8 مارس 57، امروزه به نقطه‌ی انفجاری خود رسیده و می‌رود که به مبارزه‌ی توده‌ای میلیون‌ها زن بدل شود که میخ تابوت سیستم و نظام ستم‌گرانه و استثمارگرایانه‌ی شما را آن‌چنان بکوبد که لرزه بر تن همه‌ی مرتجعین مردسالار جهان بیندازد.

از 40 سال پیش زمانی که زنان در مقابل شما متحجرین بنیادگرای اسلامی شورش کردند، خوب می‌دانستند که مبارزه علیه حجاب اجباری نقطه آغازی است برای باز شدن راهی که زنان بتوانند با هر شکلی از ستم و فرودستی مبارزه‌ی آشتی‌ناپذیری را در جهت رهایی خود پیش برند.

از 40 سال پیش جنگ نابرابری که زنان با شما بنیادگرایان اسلامی آغاز کردند به نقطه‌ای رسیده است که هم‌چون رودی خروشان می‌رود تا همراه با سایر جنبش‌های مبارزاتی با سرنگونی انقلابی کلیت نظام سرکوب‌گر و زن‌ستیز شما نقطه‌ی پایانی بگذارد.

از 40 پیش زمانی که زنان در مقابل استبداد دینی و فرهنگ ارتجاعی شما طغیان کردند تا همین امروز آن‌چنان مبارزات خود را در همه‌ی جنبش‌های مبارزاتی پیش می‌برند تا هر مبارزی را به این نتیجه برسانند که دیگر نباید فرهنگ پدر/مردسالار حاکم بر جامعه را که شما مرتجعین در طول 40 سال در ذهنیت مردم نهادینه کرده‌اید، برتابند.

این جا هستیم که بگوییم ما متحد و همراه با جنبش کارگری، دانشجویی، معلمان، ملیت‌های تحت ستم و سایر جنبش‌ها، مبارزات‌مان را ادامه می‌دهیم تا جامعه را از وجود شما مرتجعین زن‌ستیز پاک کنیم.

این جا هستیم که بگوییم ما متحد می‌رویم که با سرنگونی انقلابی شما و همه‌ی امپریالیست‌هایی که در بقای زندگی ننگین شما در خدمت به منافع خود، از هیچ کوششی دریغ نکردند، جامعه و آینده‌ای را بسازیم که در سرلوحه‌ی آن نوشته‌شده است. نه به هرگونه امتیاز و برتری مرد بر زن، نه به ستم جنسیتی، نه به هر ستم و استثماری.

می‌خواهیم آینده‌ای را بسازیم که در آن هیچ زنی مورد ستم واقع نمی‌شود بلکه زنان همراه با مردان برای پیش‌رویِ جامعه در خدمت به رهایی همه‌ی انسان‌ها تلاش می‌کنند.

این جا هستیم که به شما مرتجعین حاکم بگوییم که ناقوس مرگتان به صدا در آمده‌ است.

جمهوری اسلامی، رژیم ارتجاعی، مرگت فرا رسیده!

اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی!

مرگ بر این رژیم زن‌ستیز!

زنده‌ باد انقلاب!

بخشی از پيام ليلا پرنيان مقابل سفارت جمهوری اسلامی، سومین روز راهپیمایی کارزار در بروكسل، ۸ مارس

۸ مارس ۲۰۱۹

نشریه هشت مارس شماره ۴۷

خرداد ۱۳۹۸/ ژوئن ۲۰۱۹