مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض

مادر بدخشانی با گلوی پر از بغض

طالبان به خانه‌ام آمدند، دست دخترانم را گرفتند و به زور با خود بردند. پسرم که نامزاد داشت در برابر آنها مقاومت کرد، در مقابل چشمانم‌ پسرم را کشتند و سپس دخترانم را با دوا بی‌هوش کردند و به تابوت‌هایی‌که در دست داشتند انداخته و با خود بردند..

هشت مارس: با پیشروی های سریع طالبان که زیر چتر حمایتی ایران پاکستان و با کمک های لجستیکی و نظامی از طرف نیروهای مختلف جهانی ومنطقه ای، امکان پذیر شده است؛ هر روز خیل عظیمی از مردم افغانستان کشته و آواره شده و وحشی گری ها و قوانین زنستیزانه و سرکوبگرانه طالبان در مناطق وسیع تری به اجرا در می آید.

زنان و دختر بچه ها، که اولین قربانیان هر جنگ و بحرانی هستند، برای طالبان همان برده های جنسی می باشند که مطابق آیه ۲۴ سوره نساء (" زنانی که در جنگ اسیر میشوند بر فاتحان جنگ حلال هستند")، غنیمت جنگی محسوب شده و بر آنان حلال می باشند!

#نه_به_بنیادگرایان_اسلامی

#نه_به_امپریالیستها

#همبستگی_ستمدیدگان

#مرگ_بر_طالبان_چه_کابل_چه_تهران

#انترناسیونالیسم

برگرفته از تلگرام سازمان زنان هشت مارس

14 آگوست 2121

@hashtemars