مرحله نوینی از مبارزات زنان افغانستان!

 

زنان در یک سال گذشته با مقاومت و مبارزه به اشکال گوناگون علیه طالبان و فرمان های زن ستیزانه ش نشان دادند که به عقب بر نمی گردنند و طالب نمی تواند شرایط جهنمی و برده وار دوره قبلی حاکمیتِ خود را به زنان تحمیل کند.

در یک سال گذشته زنان نشان دادند که شرایط و موقعیت مبارزاتی شان تغییر کرده  و هرگز زیر بار ستم طالبانی و خانه نشینی مورد نظر آنان نخواهند رفت.

باید بر این حقیقت هم پافشاری کرد که زنان برای به دست آوردن مطالبات پایه ای خود ، برای این که بتوانند در مسیری گام بردارند که هیچ زنی به خاطر زن بودنش مورد ستم جنسیتی قرار نگیرد، باید مبارزات شان را با اتکا به نیروی خود و مردم ستمدیده افغانستان و با مرز بندی دقیق علیه طالبان و کلیه نیروهای رنگارنگ ارتجاعی و امپریالیست ها، سازماندهی کنند.

عکس: تظاهرات زنان در سیزده آگست در کابل  به مناسبت یک سال به قدرت رساندن طالبان زن ستیز

١٥ آگست ٢٠٢٢