هنر اعتراضی - بایدن: کنار زنان و شهروندان ایران ایستاده ایم!

کاری از: مانا نیستانی

بازگرداندن پول های بلوکه شدۀ ایران و تقویت مالی حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، افشای   ادعاهای کذایی افراد و گروه هایی است که خود را منتسب به اپوزوسیون معرفی کرده و برای به انحراف کشیدن جهت مبارزات مردمی، دخیل بستن به درگاه سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سایر مراکز کنترل امپریالیستی را به عنوان راه نجات از دست جمهوری اسلامی معرفی و تبلیغ می کنند.

همزمان با سالگرد خیزش ژینا، آزادسازی پول های بلوکه شدۀ ایران توسط امریکا، پشتیبانی و حمایت مالی از حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم و محکم کردن پایه های لرزان این حکومت فاشیستی است.

حمایت های مالی و سیاسیِ امریکا و سایر امپریالیست های غربی و شرقی، از حکومت های زنستیز، مرتجع و سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی ایران و طالبان ِ افغانستان، تنها با هدف پیشگیری از تداوم و تکامل روند مبارزات به سمت انقلاب و تثبیت این حکومت ها که به دست خود امپریالیست ها به قدرت رسیده اند، می باشد.٢٠سپتامبر ٢٠٢٣

تلگرام هشت مارس