باز هم مضحکۀ انتخابات!

هم برای رهبرقاتلِ جمهوری اسلامی و کلیت نظام و هم برای اقشار مختلف مردم، روشن است که رأی مردم:

سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی

دفن کلیت این نظام زنستیز و فاشیست در زباله دان تاریخ

محاکمه و مجازات یک یکِ مزدوران جنایتکار رژیم و پایان دادن به سرکوب، ستم واستثمار، دزدی، فساد و اختلاسی است که شناسنامه چند دهه گذشتۀ این حکومت می باشد!

اما باز هم بار دیگر برای اجرای نمایش مسخرۀ «دمکراسی» در سطح جهانی، سیرکِ مضحک و وقیحانه انتخابات را با کاندیداتوریِ لشکری از عروسک های خیمه شب بازی و بی اراده، که هریک دستی تا مرفق به خون مردم، آلوده دارند، و وظیفه اشان تنها گرم کردن تنور انتخابات است؛ به راه انداخته اند. تنور سردی که خیلی وقت است با این پوشال های ناچیز گرم شدنی نیست!۵ ژوئن ٢٠٢۴

برگرفته از تلگرام هشت مارس

hashtemars@