گزارش تظاهرات برلین

گزارش تظاهرات برلین

طاهره میلانی

تظاهراتی در 16 ماه می 2009 در شهر برلین توسط اتحادیه های کارگری اروپا برگزار گردید. سازمانها و نهاد های متعدد اروپائی از این تظاهرات حمایت کرده و در آن شرکت نموده بودند.

هدف این تظاهرات بزرگ اعتراض به تشدید فقر و فلاکت مردم و پائین آمدن سطح زندگی مزدبگیران از جمله کارگران اروپائی در نتیجه بحران اقتصادی نظام سرمایه داری بود.

در این تظاهرات نهاد ها و تشکلات مختلف ایرانی ازجمله تشکل هشت مارس واحد افغانستان  دربرلین نیز حضور داشتند.

ما در این تظاهرات ضمن خواست آزادی بدون قید و شرط  کارگران دستگیر شده در اول ماه می در ایران به افشای بی حقوقی مطلق کارگران در ایران و هم چنین فقر و فلاکت مردم افغانستان پرداختیم. تلاش کردیم به سهم خود صدای مردم ایران و افغانستان را به گوش نیروهای مترقی برسانیم.

ما در این آکسیون تعداد وسیعی اطلاعیه به زبانهای فارسی و آلمانی در مورد موقعیت مردم افغانستان و بخصوص زنان تحت حاکمیت دولت دست نشانده کرزای و اشغالگران در بین مردم پخش کردیم. به مردم شرکت کننده در تظاهرات و هم چنین به عابرین در مورد کارگران دستگیر شده در ایران توضیح دادیم و از آنان خواستیم که همراه ما برای آزادی آنان تلاش کنند.

 

طاهره میلانی از فعالین افغانستانی سازمان زنان هشت مارس – برلین

18/05/2009