" به آمریکایی ها بگویید ما به اندازه کافی درد و رنج داشته ایم، خرابی و بد بختی داشته ایم" یک آواره کابلی

"به آمریکایی ها بگویید ما به اندازه کافی درد و رنج داشته ایم، خرابی و بد بختی داشته ایم"- یک آواره کابلی

متحدانه علیه تجاوز آمریکا به افغانستان بپا خیزید!

خود را جای آن مردمی قرار دهید که نشانه هدف موشکهای کروز قرار گرفته اند!

خود را جای کسانی قرار دهید که عزیزترین نزدیکان خود را در یک لحظه در اثر اصابت بمبهای آمریکائی از دست داده اند!

خود را جای آن مادری قرار دهید که جلوی چشمانش فرزندش تکه تکه شد!

خود را جای آن دختری قرار دهید که خانه نیمه ویرانش، کاملا ویران شد!

خود را جای آن زن آواره ای قرار دهید که پشت مرزها، تن گرم فرزند خرد سالش ذره ذره به سردی گرائید!

خود را جای زنی قرار دهید که سالها افعی، طالبان به جانش انداختند و امروز با دهشت مرگ روبرویش ساختند!

این است نتایج واقعی و هولناک جنگ تجاوزکارانه ای که  آمریکا، انگلیس و دیگر متحدانش علیه مردم افغانستان براه انداخته اند. بزرگترین تروریست جهان همراه با تروریستهای بزرگ و کوچک دیگربا قدرتمند ترین زرادخانه به کشور کوچک و ضعیف بزدلانه حمله کردند. پیشرفته ترین تکنولوژی های مرگبار را علیه محرومترین کشور بکار بردند، تا ویران ترین کشور جهان را به ویرانه ای کامل بدل کنند. این است منطق یک جنگ ارتجاعی و ناعادلانه!

گانگسترهای واقعی در صحنه تلویزیون ظاهر می شوند و بر طبل جنگ می کوبند.

قاتلین حرفه ای، نفرت انگیزترین اعمال خود را در بوق و کرنا می دهند تا مردم جهان را بترسانند.

تهبکارترین قدرت مغرور جهان میخواهد با قتل عام یک کشور ضربه پذیری خود را بپوشاند تا سلطه اش بر جهان بیش از این زیر سوال نرود.

همه اینها تحت عنوان "اجرای عدالت"، "آزادی ملت افغانستان" و " آزادی زنان افغانستان" صورت می گیرد. اما اینها دروغ بیشرمانه ای بیش نیست.

اجرای هیچ عدالتی از جانب گردانندگان این سیستم دهشتناک که عامل و سرمنشاء تمام بی عدالتی های جهان اند، متصور نیست.

بزرگترین دولت پدر سالارجهان که بارها و بارها از زن ستیزترین رژیمهای جهان مانند جمهوری اسلامی ایران و رژیم طالبان حمایت کرده، دلش برای هیچ زن افغانستانی نسوخته و نخواهد سوخت.

کسانی که زمانی نیروهای مرتجعی چون طالبان و اسامه بن لادن را در دامان خود پرورش دادند و برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی خود راه را بر قدرت گیرشان گشودند دلشان برای مردم افغانستان نسوخته و نخواهد سوخت.

کسانی که زمانی نیروهای مرتجعی چون طالبان و اسامه بی لادن را در دامن خود پرورش دادند و برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاسی خود راه را برای قدرت گیری شان گشودند دلشان برای مردم افغانستان نسوخته و نخواهد سوخت.

امروزه نیز این مردم افغانستان هستند که باید بار دیگر تاوان تعویض نوکران قدیم با نوکران جدید را بپردازند. نوکران جدیدی که از همان قماش و جنس هستند و هیچ ارمغان بهتری برای زنان و مردان افغانستان ندارند.

پیش از آنکه هزاران هزار انسان بیگناه در آتش این جنگ تجاوزکارانه خاکستر شوند، پیش از آنکه ویرانه های کابل، قندهار و مزار شریف و ... بر سر کودکان گرسنه فرو ریزد باید متحدانه علیه این جنگ تجاوزکارانه بپاخاست. باید در مقابل این قلدری امپریالیستی ایستادگی کرد. باید مقاومت مردمی در مقابل این جنگ را در سراسر جهان سازمان داد. جنبش قدرتمند براه انداخت، جنبش که نطفه هایش از فردای 11 سپتامبر در گوشه و کنار جهان شکل گرفت و تنها با گسترش روز افزونش میتوان جنگ افروزان امپریالیست را به مصاف طلبید و تفرعن امپریالیستی شان را درهم کوبید.

جنبش زنان همواره بخش مهمی از جنبشهای ضد جنگ بوده و بارهای در صف مقدم آن قرار داشته است. زنان ایرانی و افغانستانی میتوانند و باید نقش ویژه ای در این میان ایفاء نمایند، چراکه رنجهای بسیاری بردند و بارها قربانی اتحادها و شکاف های دشمنان "مدرن و متمدن" با دشمنان قرون وسطایی بوده اند.

زنان و مردان آزادیخواه!

این جنایتی دهشتناک علیه مردم ستمدیده افغانستان است. این جنایت شرم تاریخ است.! وظیفه هر انسان آزادیخواه مقابله با آن است.

در گوشه و کنار جهان به هر طریق ممکن اعتراض علیه این تجاوز امپریالیستی را سازمان دهید.

در دفاع از مردم ستمدیده افغانستان به جنبش ضد جنگ بپیوندید. با حضورانبوه و گسترده خود دراین مبارزات نشان دهید که هیچ مرزی ستمدیدگان جهان را در راه رهائی شان از همدیگر جدا نمی کند.

 

 سازمان زنان هشت مارس ( ایرانی- افغانستانی)- اکتبر 2008