نگاهی بر فیلم سنگ صبور

افغانستان جایی که خشونت علیه زنان جرم نیست، بلکه فرار از خشونت جرم است!

كارزار افغان ستيزی جمهوری اسلامی را درهم شکنیم!

پیام به مراسم یادبود رفیق آذر درخشان

نگاهی به وضعیت زنان افغانستان بعد از ۱۱ سپتمبر

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

ﭘﻨﺎهﺠﻮﻳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎنی ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ در اﺧﺒﺎر ﺟﻬﺎن ﺟﺎئی ﻧﺪارﻧﺪ!

استبداد درونی و استبداد حکومتی

آخرين تحولات لويه جرگه قانون اساسی

سرکوب مهاجرین افغان توسط رژیم ایران و همبستگی طبقاتی کارگری!