جان دستگیر شدگان مبارزات اخیر دانشجویی در خطر است.

مردمی که سالها سرکوب و جنایت، چپاول غارت، حاکمیت یک رژیم مستبد اسلامی طاقت شان را طاق کرده، بپا می خیزند.

زن کرد مهاجر و تضاد دو فرهنگ

كاراكتر ستم بر زنان در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

بررسی مسئله خشونت علیه زنان با نگاهی به قصه خاله سوسکه

زن و مذهب در آستانه سال ۲۰۰۰

زن کرد مهاجر و تضاد دو فرهنگ

فقر شدید و فراگیر بخصوص در مناطقی که روستاها سوزانده شده اند، زندگی مشقت باری را به زندگی توده ها تحمیل کرده است. بسیاری از مردم حتی با تلاش شبانه روزی همه اعضای خانواده قادر به تعمین مایحتاج اولیه زندگی نیستند.

سخنرانی در باره وضعیت زنان پناهنده افغانی در ایران

كاراكتر ستم بر زنان در ایران در آستانه سال ۲۰۰۰

علیرغم تغییر و تحولات مهمی كه طی صد ساله اخیر، جامعه ایران از سر گذرانده كماكان زنان مانند سایر بخشهای جامعه از اولیه ترین حقوق دمكراتیك خود محرومند.