گزارش شرکت در اکسیون «علیه اعدام» میدان دام، آمستردام

فراخوان آکسيون اعتراضی عليه اعدام در آمستردام

Stop executions in Iran!

دعوت به شرکت در جلسه کلاب هاوس نشریه هشت مارس ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴

موضوع جلسه: «اعدام محمد قبادلو و اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی»

!مبارزه را در جهت در هم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی سازماندهی کنیم

نه به اعدام! سرنگون باد رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی!

تنها راه مقابله با چوبه های دار جمهوری اسلامی ادامه مبارزه و پیشبرد وسیع و هدف‌مند و سراسری آن است. مبارزه در کف خیابان، در کارخانه ها، در مدرسه و دانشگاه، در مقابل زندان و...، با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون می تواند نه تنها نقش مهمی را در جلوگیری از اعدام ها ایفا کند، بلکه به ادامه یابی مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم شکنجه و دار جمهوری اسلامی یاری رساند. بر بستر این مبارزه است که شرایط برای درهم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی مهیا می گردد.

نه به اعدام! سرنگون باد رژیم شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی!

تنها راه مقابله با چوبه های دار جمهوری اسلامی ادامه مبارزه و پیشبرد وسیع و هدف‌مند و سراسری آن است. مبارزه در کف خیابان، در کارخانه ها، در مدرسه و دانشگاه، در مقابل زندان و...، با ابتکارات و خلاقیت های گوناگون می تواند نه تنها نقش مهمی را در جلوگیری از اعدام ها ایفا کند، بلکه به ادامه یابی مبارزه انقلابی در جهت سرنگونی رژیم شکنجه و دار جمهوری اسلامی یاری رساند. بر بستر این مبارزه است که شرایط برای درهم شکستن درهای زندان و آزادی همه زندانیان سیاسی مهیا می گردد.

The misogynistic Taliban and the waves of arresting women for refusing to wear compulsory hijab!