سرسخن: مبارزه گسترده و نوید بخش زنان علیه طالبان در راه است!
مسئول جان باختن هزاران نفر از مردم در اثر ابتلا به کرونا، رژیم جمهوری اسلامی است!
مردم افغانستان متاع گندیده و متعفن آمریکائی - پاکستانی به نام طالبان را تحمل نخواهند کرد!
بحران بی‌آبی و مرگ طبیعت!
برده داری مدرن، خرید و فروش زنان کارگر خانگی!
موقعیت زنان در ایران و سایر جوامع در «ازدواج سفید»
«جراحی»
ما زنان برده نمی‌شویم!
برگردان بخش چهارم کتاب: «ازگام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی» درباره پیدایش انسان، سرچشمه ستم بر زن و راه رسیدن به رهائی
فریاد «نه» زنان به حکومت طالبان
اوضاع مناطق تحت اشغال طالبان
دادخواهی واقعی، به سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است!
درود بر زنان مبارز که در صف اول مبارزه علیه طالبان ایستاده‌اند!
در دفاع از زنان و مردم افغانستان علیه طالبان، امپریالیست‌های آمریکائی و سایر مرتجعین
محرومان و ستمدیدگان خوزستانی را برای آب می‌کشند و کولبران و سوخت بران را برای نان!
توطئه دستگاه امنیتی – اطلاعاتی رژیم جمهوری اسلامی برای ربودن مسیح علی نژاد و سایر مخالفین محکوم است!