شعله های خشم زنان و بازتاب آن در مبارزات!
نوبت نابودی شماست! نکاتی فشرده در مورد مبارزات سراسری معلمان
زنان زندانی سیاسی بی پروا تر از همیشه در عرصه مبارزات!
چرا در جهان کنونی از هر ۲۰۰ نفر، یک نفر برده است و چرا زنان برده بردگان هستند؟
آفریقائی تباران ایران!
اگر زنان آزاد و رها نباشند، هیچ کس آزاد و رها نیست!
دخترم
اعلام جنگ طالبان علیه زنان و فاز نوین مبارزات زنان افغانستان!
برگردان بخش پنجم کتاب: «از گام‌های اولیه تا جهش‌های بعدی» در باره پیدایش انسان، سرچشمه ستم بر زن و راه رسیدن به رهائی
گزارش ارسالی از وضعیت زنان در ولایت بدخشان افغانستان
ارسالی از افغانستان به سازمان زنان هشت مارس
میترا یکی از هزاران زنی است که به دلیل شرایط افغانستان و آمدن طالبان، به ایران پناهنده شد.