قطعنامه اولین مجمع عمومی فوریه ۲۰۰۰ - تحلیلی از موقعیت سیاسی دو ساله اخیر جنبش زنان و وظایف زنان مبارز و آگاه