اول ماه مه روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی

اول ماه مه

روز مبارزه و همبستگی انترناسیونالیستی علیه نظام سرمایه‌داری امپریالیستی

 

 

اول ماه مه امسال در حالی فرا می‌رسد که خطرِ جنگ، سایه‌ی تاریکی بر زندگی میلیون‌ها نفر افکنده است. علاوه بر نابودی محیط زیست و جان دادنِ هزاران مهاجر و پناهجو در راه‌های بی‌بازگشت، علاوه بر افزایش هر روزه‌ی زن‌ستیزی، نژادپرستی، ستم ملی، دیگر‌هراسی و ... در جهان، علاوه بر نابودی بخش‌هایی از قاره‌ی آفریقا و فراموش شدن میلیون‌ها نفر در آن و ... امسال شاهد به قدرت رسیدنِ دونالد ترامپ در ایالات متحده و عروج فاشیسم در جهان هستیم که تشدید تمام این بلایا را در حادترین شکل آن یک‌جا نمایندگی می‌کند. به قدرت رسیدن او، جریان‌های راست افراطی و مرتجعینِ مذهبی در سراسر اروپا، خاورمیانه و جهان را به تحرک واداشته و توده‌‌‌‌های مردم در حال پولاریزه شدن در میان این دو قطب واپس‌گرا یعنی نیروهای امپریالیستی و مرتجعین مذهبی هستند. تنها انتخابی که بالفعل در برابر مردم قرار گرفته، رفتن به سوی یکی از دو قطب واپس‌گرا در مقابل دیگری است. انتخابی که معادل نابودی بشریت است.

این وضعیت باید متوقف شود! کافی است!

ما باید این وضعیت را تغییر دهیم!

به همین دلیل امسال هم اول ماه مه همراه با مبارزین رادیکال و ضد سرمایه‌داری به خیابان خواهیم آمد تا امکان ساختن آلترناتیو دیگری را در برابر توده‌ها ترسیم کنیم. به خیابان خواهیم آمد و این پیام را تقویت می کنیم که «به نام بشریت، تنها راه رهایی انقلاب است!» و باید در برابر این دو قطب ارتجاعی ایستاد، تا بتوانیم جهانی بدون ستم و استثمار بسازیم. ما در این روز فریاد خواهیم زد:

نه به فاشیسم، نه به جنگ، نه به اخراج مهاجرین و پناهجویان، نه به نابودی محیط زیست، نه به زن‌ستیزی، نه به هموفوبیا، نه به دیوار و ... نه به هر نوع ستم و استثمار!!!

سرمایه داری یک نظام پوسیده است و باید سرنگون شود!

انقلاب تنها راه رهایی بشر است!

 

کمیته جوانان بلژیک

فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران – افغانستان) – بلژیک8mars.com

belgium@8mars.com

youtube.com/8marsorg

facebook.com/8marsorg

committeebe.org

facebook.com/committeebe/

https://twitter.com/committeebe