روز جهانی زن

روز جهانی زن

  

با حضور انبوه خود در راهپیمایی 8 مارس در لس آنجلس، یک صدا و با قدرت تمام از مبارزات زنان ایران پشتیبانی کنید.

زنان ایران، شورشیان پیگیر ضد نظام نابرابری و عبودیت و کهن فکری جمهوری اسلامی اند. زنان می توانند و باید روابط اجتماعی ستم گرانه و افکار سنتی و ارزش های پوسیده ی این نظام را سنگسار کنند و بر ویرانه های آن جامعه ای با افکار آزاد و روابط اجتماعی انسانی میان زن و مرد بنا کنند. مبارزات زنان ایران بیرق آزادی جامعه را بر دوش حمل می کند.

 اما در این میان رهبران «سبز» نمی خواهند زنان جرئت کنند و پا را از گلیمی که جمهوری اسلامی در سی و یکسال گذشته برایشان بافته فراتر بگذارند. آنان نمی خواهند زنان خواسته  هائی داشته باشند که در تضاد با قانون اساسی رژیم اسلامی و در تضاد با کلیت نظام جمهوری اسلامی باشد.

زنانی که در هشت ماه گذشته با تحقیر مرگ و با دلاوری علیه جمهوری اسلامی مبارزه کرده اند، جوانانی که با صدای بلند اعلام کردند «زندان، تجاوز، کهریزک ، دیگر اثر ندارد» نباید زیر پرچم جناحی از همین جمهوری اسلامی باشند که برنامه اش: « جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر» است. باید برنامه و افق و رهبری دیگری در راس این مبارزات قرار گیرد،  برنامه و افقی که در پی نابودی کهنه و برقراری جامعه ای نوین است. نیاز حداقل ما سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای است که در آن، جدائی دین از دولت، آزادی و برابری زنان، آزادی بیان، تشکیلات، اعتصاب، اجتماعات، آزادی و برابری همه ملیت ها و اقلیت ها برقرار باشد. ما در پی جامعه ای هستیم که در آن هیچ زن و مردی تحت ستم قرار نگیرد. راه پرپیچ و خمی در مقابلمان است، اما آینده می تواند درخشان باشد به شرط آنکه بتوانیم با تمام نیرو مسیر مبارزات زنان، جوانان و کل مردم را در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای نوین جهت دهیم.

زنده باد 8 مارس روز جهانی زن

سازمان 8 مارس ( ایران - افغانستان) – لس آنجلس

 

MARCH IN SUPPORT OF WOMEN WARRIORS IN STREETS OF TEHRAN

راهپیمائی در حمایت از زنان جنگاور خیابان های تهران

 

Saturday • March 6 • 3Pm

March & Rally • Westwood

WestWood & Santa Monica Blvds.

شنبه. 6 مارس. ساعت 15

راهپیمائی و گردهمائی/بلوارهای وست وود و سانتا مونیکا

 

 

March 8 Women’s Organization (Iran-Afghanistan)

www.8mars.com

us8mars@hotmail.com

 

InternatIonal Women’s Day Coalition

IWDLosAngeles@gmail.com •

001 323.490.2647.

Find us on Facebook at IWDLosAngeles.

سازمان زنان هشت مارس (ایران/ افغانستان)

ائتلاف روز جهانی زن/ لس آنجلس

Sunday • March 7 • location tba

Forum: “Forced Veils and Forced Pregnancies:

Culture, morality and Women’s Liberation

 

فوروم بحث: حجاب اجباری و حاملگی اجباری: فرهنگ، اخلاق و رهائی زنان

یکشنبه. 7 مارس . محل تی بی ای

 

۲۴ فوریه ۲۰۱۰