دعوت به آکسیون در لندن

دعوت به آکسیون در لندن 

جنایات رژیم جمهوری اسلامی در دهه شصت را فراموش نمی کنیم و هرگز آن را نمی بخشیم!

رژيم زن ستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی از سال ٢٠١٤ تا کنون بیش از ١٩٠٠ نفر از زندانيان كه زندانيان سياسی را نیز در برمی گيرد، اعدام کرده است و بار ديگر مقام اول در سطح جهان را در زمينه‌ی حکم اعدام نصیب خود کرده است! فقط در همین شش ماه گذشته ٥٧٠ زندانی به چوبه دار سپرده شده‌اند !

جمهوری اسلامی به محض به قدرت رسیدن برای تثبیت پایه های ایدئولوژیک سیاسی خود حمله به زنان را آغاز کرد. سرکوب زنان آغازی برای سرکوب کل جامعه بود. در طول دهه شصت هزاران هزار نفر از انقلابیون و آزادیخواهان روانه زندان ها و جوخه های مرگ شدند. بیش از ٣٥٠ نفر از مخالفین رژیم در خارج از کشور ترور شدند، صد ها نفر بهایی دستگیر، زندانی و به قتل رسیدند، هم جنس گرایی جرم شد و مجازاتش شلاق و اعدام. حجاب اجباری به زنان تحمیل شد. صدها زن به دلیل سرپیچی از قوانین اسلامی سنگسار شدند و... زنان زندانی بعنوان سمبل مقاومت کل زنان در جامعه توسط بازجویان و شکنجه گران  به شدیدترین وجهی مجازات شدند تا درس عبرتی برای دیگر زنان شوند. شلاق، شکنجه آزار جنسی و تجاوز جیره روزانه زنان زندانی شد که حاضر نشدند تن به قوانین اسلامی زن ستیز بدهند. سران جمهوری اسلامی در اوج عجز و ناتوانی از پس انتقام از این زندانیان برآمدند. جوخه های مرگ را در صحن زندان ها برپا کردند و پیکر شکنجه شده هزاران هزار زندانی سیاسی را به دار آویختند. ولی تمام این کشتارها نتوانست نیروی مقاومت زندانیان را درهم شکند. کشتارتابستان خونین ٦٧ نشان عجز و ناتوانی رژیم جمهوری اسلامی در مقابل مردمی بود که فرزندان شان در زندان ها حماسه های مبارزه و مقاومت آفریدند. آن چه به زندانیان توان ایستادگی می داد، قدرت آرمان شان، جذبه قدرتمند یک جامعه نوین، و در مقابل خشم و انزجار از جامعه کهنه و ارتجاعی بود. بسیاری از زندانیان سیاسی جان خود را فدای آرمان رهایی انسان ها و جهانی عاری از ستم و استثمار کردند. 

 

ما از تمامی زنان و مردان مبارز و آزادیخواه می خواهیم که در بیست و هفتمین سالگرد جانباختگان زندانی سیاسی به این آکسیون بپوندند، تا همراه هم بتوانیم جنایات جمهوری اسلامی را هر چه بیشترافشا کنیم. باشد تا بانگ مبارزاتی ما هر چه رساتر به گوش مردم جهان رسد و گامی باشد برای درهم شکستن درهای زندان های رژیم سرکوبگرجمهوری اسلامی.

 

زمان: شنبه ١٩ سپتامبر٢٠١٥ از ساعت ١٣ تا ١٥

مکان: مقابل نشنال گالری در میدان ترافالگار

 

نزدیکترین ایستگاه آندر گراند:    Charing Cross             

سازمان زنان هشت مارس ( ایران- افغانستان ) – انگلستان 

www.8mars.com  /  8marswomenorg,lnd@gmail.com