25 نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان

 

Tekstvak:  
  
 
   

25      نوامبر روز جهانی خشونت علیه زنان!

    هر نوع خشونت علیه زنان را محکوم کنیم!

 

 رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای حاکمیت اش هویت خود را  با سرکوب زنان آغاز کرد.

 سی سال است که سرکوب وخشونت درابعاد  بی سابقه و بطور سازمان یافته علیه زنان در ایران ادامه دارد.

 سی سال است که تجاوز و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی بر زنان اعمال می شود.

سی سال است که زنان بر علیه هر نوع نابرابری و تبعیض جنسیتی به مبارزه و مقاومت دست زده و امروز در صف مقدم مبارزه علیه جمهوری اسلامی قرار دارند.

خشونت علیه زنان در همه جای دنیا  در ابعاد بی سابقه و بطور سیستماتیک بر زنان اعمال می شود.

خشونت روانی؛ جسمی؛ کلامی؛ جنسی! خانگی؛ اجتماعی و دولتی! از دیر باز بر زنان روا می شده است؛

و امروز در چهارچوب  گلوبالیزیاسیون به شیوه های مدرن و در قالب دمکراسی بورژوائی  در ابعاد  وسیع تری گسترش یافته است.

 

زنان و مردان آزایخواه!

به صف ما به پیوندید تا اعتراض خود را  به هر نوع خشونت علیه میلیون ها زنی که در نظام های ارتجاعی و پوسیده جمهوری اسلامی و امپریالیستی اعمال می شود ، را اعلام کنیم.

به صف ما بپیو ندید تا یک صدا:  نه به سنگسار؛ نه به اعدام ؛ نه به حجاب اجباری؛ نه به تبعیض جنسیتی؛ نه به تجاوز جنسی؛ نه به آپارتاید جنسیتی؛  ... و هر نوع خشونتی را فریاد بزنیم.

به صف ما بپیوندید تا برای آزادی هزاران زندانی سیاسی که در سیاهچالهای قرون وسطائی ارتجاع جمهوری اسلامی ایران  مورد تجاوز و شکنجه قرار می گیرند مبارزه کنیم.

 

آکسیون مبارزه علیه خشونت:

زمان:  یکشنبه 22 نوامبر در شهر دن هاخ

و 28 نوامبردر مرکز شهر رتردام

از ساعت 15:00 تا 17:00 بعد ازظهر

در دنهاخ  Het plein -Den Haag (پارلمان هلند) برگزار می گردد.                                             

              در رتردام Binnenwegplein Rotterdam)) Picket-line  از ساعت 14:00

 

سازمان زنان8 مارس (ایران- افغانستان)- هلند                                                                           

                                                                                               www.8mars.com /   8marchnl@gmail.com

نوامبر2009