انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی!- هلند

انتخاب ما سرنگونی جمهوری اسلامی!

 

    مبارزات توده های ستمديده در سراسر ايران ابعاد گسترده ای يافته است. در ماههای اخير مبارزات زنان در اشكال مختلف، مبارزات مردم ستمديده اهواز، مبارزه كارگران، مبارزات دانشجويان، نافرمانی و سركشی جوانان و..... اوج يافته است.

رژيم جمهوری اسلامی در ضعف و استيصال بسر می برد. ديگر حتی نمايش انتخاباتی 27 خرداد را جريانات رسوا و بدنام حكومتی و غير حكومتی

  ( دفتر تحكيم وحدت، منتظری و...)هم تحريم كرده اند. اوضاع جامعه بشدت بحرانی است.    

زنان نقش مهمی در بوجود آمدن اين شرايط داشتند. زنان يكی از پايه های مهم بی ثباتی رژيم و تغييردر جامعه اند.

تظاهرات زنان در 22 خرداد نشان از اين داشت كه عليرغم خواست دعوت كنندگان تظاهرات، زنان جان به لب رسيده حاضر به قرار گرفتن در چارچوب تنگ تعيين شده نيستند. شعار مرگ بر استبداد، مرگ بر انتخابات، آزادی زندانيان سياسی و... گواه اين مسئله است. آنان با فريادهايشان مقابل دانشگاه و در ادامه اش در خيابانها با صراحت اعلام كردند كه لغو كليه قوانين ضد زن و مجازات های اسلامی با تغييرقانون اساسی در چارچوب نظام حاكم حاصل نمی شود. تغيير قوانين ضد زن فقط از طريق سرنگونی ارتجاع اسلامی بدست خواهد آمد. تغيير قوانين را نمی توان از جانب حكومتيان و قدرتهای مردسالار امپرياليستی كه ستم بر زنان را توليد و باز توليد می كنند، درخواست نمود. اين مطالبه بر حق زنان فقط با اتكا به نيروی زنان بدست می آيد.

 

ما از تمامی زنان و مردان آزدايخواه می خواهيم كه به صف مبارزه عليه جمهوری اسلامی بپوندند. مبارزه ما در ادامه مبارزات زنان و مردم ستمديده ايران است. مبارزه وافشای ما ازرژيم اسلامی ونمايش انتخاباتی رئيس جمهورش نقش مهمی در افكار عمومی بازی خواهد كرد.

 

به علت اينکه موفق به گرفتن اخذ مجوز برای برگزاری تظاهرات ايستاده نشديم، لذا ما اعتراض خود را در مرکز شهر دنهاخ  مقابل شهرداری اعلام می داریم.

 

straat Stui   مکان:       مقابل شهرداری 

زمان:       17 ژوئن 2005 برابر با 27 خرداد- ساعت  1  تا 3

 

سازمان زنان هشت مارس (ايرانی- افغانستانی)- هلند

www.8mars.com

zan-dem_iran@hotmail.com

hashtemarch@hotmail.com