برنامه نشست پاکتاکی:

گفتمان سیاسی اجتماعی

شنبه 25 ماه مه

زمان: به وقت اروپای مرکزی-20:00 نیویورک 14:00- تهران 22:30

**********************

انتخابات  و کارزار سه روزه علیه آن

 با الیجان  و فریبا امیرخیزی

 از سازمان زنان ۸ مارس -ایران-افغانستان

 

**************************

در

Paltalk

View All -> All Languages->Iran

Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

گفتمان سیاسی اجتماعی