ھشتم مارس ١٣٨١ متحدانه علیه مرتجعین زن ستیز اسلامى! علیه جنگ افروزان تجاوزگر!

جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران كميته هشت مارس۱ مارس ۹۹

زنان اروگوئه در اعتراض به سرکوب زنان افغانستانی؛ لخت به خیابان آمدند!

چه تعداد زن باید بمیرد تا دنیا عکس العمل نشان دهد؟ کجا هستند سازمانهای حقوق بشر؟ حکومت هایی که می گویند دمکراتیک هستند، چه می گویند؟

دوست عزیز كامبيز روستا «سخنگوی تريبونال بين المللی عليه جنايات جمهوری اسلامی» با درودهای انقلابی

اطلاعیه کمیته زنان ۸ مارس در تظاهرات روز جهانی حقوق بشر در آلمان

پنجاه سال از تصويب بيانيه حقوق بشر می گذرد اما نه تنها اكثريت مردم دنيا از اين حقوق بهره ای نبرده اند بلكه ما شاهد نقض بيشتر حقوق اوليه انسانها در چارگوشه دنيا هستيم.

فراموش نخواهيم کرد؛ عفو هم نخواهيم کرد! فراخوان مبارزه در دهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

فراخوان «کميته برگزار کننده ۸ مارس ۱۹۹۸»

هشت مارس، روز بزرگداشت مبارزات زنان، روز بستن عهد و پيمان برای متشکل تر و رزمنده تر کردن اين مبارزات است.