سیاست اخراج و رفتار غیر انسانی پلیس آلمان با زنان پناهجوی ایرانی محکوم است

بولتن خبری «کميته زنان هشت مارس»

زنان معترض و مبارز ايرانی در صف مقدم اعتراض به سفر خاتمی

سرسخن: ستم علیه زنان و فرهنگ مردسالاری، رنگ و ملیت نمی شناسد

ستم علیه زنان و فرهنگ مردسالاری، رنگ و ملیت نمی شناسد و در هر کوی و برزن، در هر ده و روستا، در هر شهر و کشور، رو در این قادر و آن قاره با شدت و ضیف و ضربان مختلف وجود دارد و عمل می کند.

جان دستگیر شدگان مبارزات اخیر دانشجویی در خطر است.

مردمی که سالها سرکوب و جنایت، چپاول غارت، حاکمیت یک رژیم مستبد اسلامی طاقت شان را طاق کرده، بپا می خیزند.

با سركوب زنان در ايران به مقابله برخيزيد! به سفر خاتمی اعتراض كنيد!

نامه اعتراضی دانيل ميتران به سفارت جمهوری اسلامی

ھشتم مارس ١٣٨١ متحدانه علیه مرتجعین زن ستیز اسلامى! علیه جنگ افروزان تجاوزگر!

جمعيت مبارزه برای آزادی زنان ايران كميته هشت مارس۱ مارس ۹۹

زنان اروگوئه در اعتراض به سرکوب زنان افغانستانی؛ لخت به خیابان آمدند!

چه تعداد زن باید بمیرد تا دنیا عکس العمل نشان دهد؟ کجا هستند سازمانهای حقوق بشر؟ حکومت هایی که می گویند دمکراتیک هستند، چه می گویند؟

دوست عزیز كامبيز روستا «سخنگوی تريبونال بين المللی عليه جنايات جمهوری اسلامی» با درودهای انقلابی