گزارش کوتاه از مراسم روز زن در اشتوت گارد

گزارشی کوتاه از مراسم هشت مارس در لندن

گزارش ارسالی از وضعیت زنان در ولایت بدخشان افغانستان

هرچند با روی ‌کار آمدن طالب‌ها تمام اقشار جامعه آسیب دیدند، اما در میان همه گروه‌ ها و اقشار زنان و نسل دانشگاهی بیش ‌ترین آسیب ‌ها را متحمل شده اند.

گزارش ارسالی سارا آزاد از افغانستان

اگر یک جنبش قوی زنان در این کشور بنیادگرا زده وجود میداشت، به یقین که وضعیت زنان تغییر میکرد.

ارسالی توسط شعله یکی از فعالین افغانستانی

گزارش دومین تظاهرات بزرگ در شهر برمن، علیه قدرت گیری طالبان در افغانستان

آکسیون ایستاده در حمایت از زنان و مردم افغانستان - دن هاگ

گزارش تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان - برلین

گزارش تجمع اعتراضی در محکوم کردن قدرت گیری طالبان در افغانستان آلمان- برمن

گزارش آکسیون در دفاع از مردم افغانستان و زنان علیه طالبان- لندن