گزارشی از در کنفرانس مومبای در هند

گزارشی از چند مراسم گراميداشت روز زن

کویته، لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن، افن باخ و در اتاق های پالتاک: اتاق گفتمان، اتاق ايرانيان سوسياليست، اتاق ميزگرد

شماره نشریه۹

جشنواره فرهنگی یا بساط عوام فریبی!

جنبش زنان، سوسياليسم و فمينيسم ۱

اخراج پناهندگان و مهاجرين افغانستانی از ايران ممنوع!

تاريخچه هشت مارس روز جهانی زن - چرا هشتم مارس؟

هر سال، زنان در سراسر دنيا به پيشواز روز هشتم مارس می روند. همه آماده می شوند تا کوبنده تر از پيش ، خواست رهايی را فرياد کنند، با شور و شوق به ميدان می آيند تا تجارب جديد، دستآوردهای نوين مبارزاتي، رشته های پيوند و اتحاد محکمتر خويش را نشان دهند. هشتم مارس صحنه اين حرکت شورانگيز است. هشتم مارس، روز جهانی زن، است.

.اﺑﻮﻏﺮﯾﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ زﻧدان ﺑﮕرام اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن بهشت است