قتل های ناموسی - لیلا پرنیان

نقد فيلم «فقر و فحشا» ده نمکی: از چماقداری تا فیلمسازی

یكی از نكات به شدت آزاردهنده فيلم ، لحن مشمئز كننده ده نمكی هنگام مصاحبه با تن فروشان است. از اين لحن ، تحقير و وقاحت و هيز بازی می بارد. جالب است كه لحن همين آقای مصاحبه گر هنگام صحبت با مردانی كه در خيابانها جلوی پای دختران (تن فروش باشند يا نباشند) ترمز می زنند خيلی دوستانه و خودمانی است. می بينيم كه بعد از چند دقيقه صحبت و چرخ زدن در خيابانهای تهران و فيلم گرفتن از دختران بدحجاب ، ده نمكی بلندگو را در اختيار همين مشتريان كثيف قرار می دهد تا به تن فروشان بتازند و در مورد "خطرات" قربانيان نظام برای سلامت فكری جامعه داد سخن بدهند.

سرسخن: فاتحان شکست خورده در خیابان های بغداد!

محدودیت ھای زنان در فعالیت اجتماعی و رابطه آن با تبعیض جنسی

حمله به مقر سازمان مجاهدین خلق را محکوم می کنیم!

سرسخن: فاتحان شکست خورده در خیابان های بغداد!

امپرياليستهای اشغالگر گورتان را از عراق گم كنيد!

خواھران ماگدالین تراژدی مذھب، مرگ و ديگرھیچ!

دين و پیامدھاي ھای آن، سنت و اخلاق زن ستیز، چه در ايرلند، يعنی کشوری اروپايی و چه در کشورھای ديگر ھمگی يکسان عمل می کنند. زنان ملک خصوصی مردان بشمار می آيند.
شلاق مذھب و سنت و اخلاق برای تضمین مناسبات مردسالاری به اشکال متفاوت بر جسم و روان زنان فرود می آيد تا پايه ھای مناسبات اقتصادی و استثمار ھرچه مستحکم تر برجای بماند.