مانور قدرت: حجاب اجباری

حجاب، اين ابزار سرکوب زنان را نابود سازيم!

هدف سیاسی سوزاندن حجاب

سرکوب زنان و غنی سازی اورانیوم!!!!

قانون منع حجاب در فرانسه حجابی بر واقعيت!

آزادی اندیشه با مانتو و روسری نمی شه!

۱۷ دی: تداوم اسارت زن ایرانی در اشكالی دیگر

سلطنت طلبان این روزها سخت در تکاپو هستند در رقابت با روز ٨ مارس که روز جهانی زنان است، روز ١٧ دی را قرار دهند. ٨ مارس سمبل مبارزه زنان برای رهایی است و ریشه در مبارزه بیش از صد سال زنان دارد و ١٧ دی نیز روزی است که فقط تداعی استبداد عقب مانده ارتجاعی با پوششی مدرن علیه زنان است. مایه تاسف اینكه برخی از زنان روشنفكر و مترقی كه خود زمانی طعم دیكتاتوری رژیم شاه را كشیده بودند، تحت عناوین گوناگون با این گونه تبلیغات همگام شدند: تحت عناوینی چون بالاخره هر چی كه باشد وضع زنان در رژیم شاهنشاهی بهتر از رژیم اسلامی بود و یا اینكه نمی توان نفی كرد كه زنان ایرانی از آن قبیل اصلاحات نفع بردند.

حجاب توتالیتاریسم اسلام و اپوزیسیون

چرا حجاب سمبل اسارت است؟