«زندانی تهران» چوب حراج به خاطرات زندان - ايراج مصداقی

به مناسبت هجدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی درتابستان ۶۷ / فراموش نمی کنیم عفو هم نمی کنیم!

عبای پاره حقوق بشر بر پيکر سازمان دول

گنجی و نمایندگی زندانیان سیاسی قتل عام شده در تابستان ۱۳۶۷!

گلزار خاوران چون سند جنايت جمهوری اسلامی در تاريخ باقی خواهد ماند! به مناسبت هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی

به مناسبت هفدهمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی

به مناسبت هفدمین سالگرد زندانیان سیاسی سال ۶۷- ندا

ياد جانباختگان قتل عام سال ۶۷ گرامی باد! / زخمی هميشه تازه!

متن حکم خمينی، در کشتار شهريور ۶٧

قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷: داغ ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی!