پیام اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

پیام تراب حق‌شناس

پیام گیسو شاکری

پیام زمان مسعودی و نصرت تیمورزاده

پیام انجمن حق زنان

شعری از عباس سماکار

پیام بهروز خیابانی

پیام جعفر امیری

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران

پیام زنانی ديگر