گزارش تلویزیون آلمان؛ فروش لوازم شکنجه به رژیم

کشته شدن ندا آقا سلطان

گفتگویی پیرامون اوضاع جنبش اجتماعی

گسیو شاگری نه سکوت ، نه سازش و نه آشتی با دشمنان خلق - وقت انقلاب است

های جوون تو میتونی یه شعر تازه تر بگی

گسیو شاکری ۱۸ تیر ۱۳۸۸

مبارزه علیه جی ۲۰ لندن

مبارزات علیه جی ۲۰ لندن ۱

۳۵ هزار نفر علیه جی ۲۰ در لندن

ریشه همه شر؟ - کاری از ریچارد داوکینز