گزارشی از وقتی وحشیگری همه گیر می شود

گزارش روزی که پليس هلند پناهجويان را به آتش محکوم کرد

گزارش تظاهرات ايستاده در بزرگداشت سالگرد کشتار۶۷ - کلن و دوسلدورف

گزارشی از مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان قتل عام زندانيان سياسی سال ۶۷- لندن

گزارش تظاهرات ۲۴ سپتامبر لاهه- هلند

گزارش برگزاری هفدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسی لاهه-  هلند

گزارشاتی از مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان قتل عام

گزارشی از شانزدهمين کنفرانس بين المللی بنياد پژوهش های زنان ايران

گزارشات ارسالی از جی ۸ ژوئیه ۲۰۰۵

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران فرانکفورت – آلمان