گزارش ارسالی برای سایت ۸ مارس از تجمع اعتراضی ۲۲ خرداد

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران برمن – آلمان

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

گزارشات اعتراضات علیه سنگسار زنان در افغانستان، انتخابات نمایشی در ایران...

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران - تورنتو

گزارش اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران /هلند - دن هاخ

گزارشاتی از مجموعه فعاليت ها در اعتراض به انتخابات نمايشی در ايران

گزارش از تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد

گزارشی از جلسه پالتاکی کارزار

بخش هائی از سخنرانی های ارائه شده: کارزار مبارزه برای لغو قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی علیه زنان

گزارش تظاهرات عليه سفر بوش - آمستردام