گزارشی از پنجمین مجمع عمومی

گزارشی از چند مراسم گراميداشت روز زن

کویته، لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن، افن باخ و در اتاق های پالتاک: اتاق گفتمان، اتاق ايرانيان سوسياليست، اتاق ميزگرد

گزارشی کوتاه در مورد کارزار دفاع از آزادی محمود

گزارش از تظاهرات ضد جنگ- لندن

گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا لندن، آمستردام، هامبورگ، فرانکفورت، برمن

گزارش مراسم هشت مارس در کويته، پاکستان

گزارشی از چند مراسم گرامیداشت روز زن در اروپا

گزارشی از کنفرانس های بين المللی در هند

گزارشی از تظاهرات: ما امروز تاريخ را ميسازيم!- لندن

گزارشى از مجمع عمومى سازمان زنان هشت مارس (ايرانى-افغانستانى) - ترکیه