اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎن، اﻣﺮﯾﮑﺎ هیچ زﻧﯽ را در هیچ ﻧﻘﻄﻪ ای از رها ﻧﺨﻮاهد ﮐﺮد!

اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎن، اﻣﺮﯾﮑﺎ هﻴﭻ زﻧﯽ را در هﻴﭻ ﻧﻘﻄﻪ ای از رهﺎ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد!

حجاب توتالیتاریسم اسلام و اپوزیسیون

حجاب توتالیتاریسم اسلام و اپوزیسیون

برای زنان فلسطین

دوره نگاه کردن؛ به نقد کشیدن و از نوع آغاز کردن شروع شده است

شک

نقدی بر فیلم سفر قندهار / نگاه شوونیستی مخملباف به مردم افغانستان

محسن مخملباف فیلم سازحزب الهی سابق که طی سلاهای اخیر به جرگه "اصلاح طلبان" حکومتی پیوسته، بالاخره فرص را غنیمت دیده و در بازار بورس تقاضا برای مسئله افغانستان فیلمی را به سفارش یونسکو بنام "سفرقندهار" بروی اکران آورد.
امپریالیستهای غربی نیز شتنند که پاداش او حل مشکل "زنان" افغانستان است!!!

سرسخن: امپریاليسم امریکا هيچ زنی را در هيچ نقطه ای از جهان، رها نخواهد کرد!