ھشتم مارس ١٣٨١ متحدانه علیه مرتجعین زن ستیز اسلامى! علیه جنگ افروزان تجاوزگر!

نگاهی به فیلم زن زيادی

زن زيادی فيلمی است ديدنی و واقعا قابل مقايسه با اغلب فيلمهای اين جشنواره كه تم های مذهبی و عاطفی ـ عرفانی داشت نيست. از نيمه پنهان و واكنش پنجم بهتر است. خود ميلانی گفته بود كه فيلمش ضد مرد نيست و هيچكس را مقصر معرفی نمی كند. بلكه می خواهد به مناسبات و شرايطی بپردازد كه آدمها را اعم از زن و مرد وادار به اين رفتارها و عملكردها می كند.

اعتراض به کنفرانس سران قبایل افغانستان، در شهر بن

دست امپریالیستها از سرنوشت مردم افغانستان کوتاه!

سرسخن: فریبا در خاک سفید به دار آویخته شد!

سرسخن: فریبا در خاک سفید به دار آویخته شد!

آیا باز هم روشن را خواهم دید؟ خاطرات یک زن زندانی

اعتراض به کنفرانس سران قبایل افغانستان، در شهر بن