برنامەای ویژە در گرامی داشت یاد رفیق آذر درخشان

به مناسبتِ درگذشتِ رفیق آذر درخشان

آذر

به یاد آذر درخشان

مصاحبه گیسو شاکری با رادیو صدای نو

به یاد آذر جمیله ندایی

تقدیم شده به آذر درخشان از طرف الدوز درخشان

تقدیم شده به آذر درخشان

بابک شهیدی به یاد آذر درخشان

شرکت در نشست زنان چپ و کمونیست هامبورگ

بنیاد پوران بازرگان درپاریس از آذر درخشان مبارز جنبش زنان قدردانی کرد

در کتابخانه مقاومت مردم فلسطین