مصاحبه رادیو صدای افغانستان آزاد

حمایت از اعتصاب غذا پناهندگان افغانستانی در ایران

پیرامون همگرایی

بخش ششم: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش پنجم: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش چهارم: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش سوم: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش اول: بحث جلسه پالتاکی

پیرامون همگرایی

بخش دوم: بحث جلسه پالتاکی